مشخصات عمومی
ساماندهي حاشيه رودخانه بابلرود-پياده رو سازي حدفاصل پل محمد حسن خان تا پل آزادگان
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

ساماندهي حاشيه رودخانه بابلرود-پياده رو سازي حدفاصل پل محمد حسن خان تا پل آزادگان

12/72/391/880

640/000/000

ابنيه

4

1- براورد بر اساس فهرست بهای ابنيه سال 1400 می باشد.

2-  متقاضیان محترم می توانند ازساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/03/27 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  1400/04/06به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/03/27 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  1400/04/06  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1400/04/09  روز چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

 

مهدي كياني اميري

شهردار بابل 

 

قوانین
1400/03/17
1400/03/26
1400/04/06
1400/04/09
1400/04/06
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0