مشخصات عمومی
انتخاب مجري طرح تفكيك پسماند از مبدا به منظور آموزش و فرهنگسازي مباني طرح تفكيك پسماند خشك از مبدا و اجراي عمليات جمع آوري در سطح محدوده قانوني شهر
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 3 صورتجلسه مورخ 1400/01/24 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به انتخاب مجري طرح تفكيك پسماند از مبدا به منظور آموزش و فرهنگسازي مباني طرح تفكيك پسماند خشك از مبدا و اجراي عمليات جمع آوري در سطح محدوده قانوني شهر براي مدت سه سال بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع مزایده

مبلغ پايه كارشناسي مجموع 3 سال (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت

آدرس

انتخاب مجري طرح تفكيك پسماند از مبدا به منظور آموزش و فرهنگسازي مباني طرح تفكيك پسماند خشك از مبدا و اجراي عمليات جمع آوري در سطح محدوده قانوني شهر

23/973/700/000

1/200/000/000

3 سال

محدوده قانوني شهر بابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/03/10 تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/03/20 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  1400/03/30 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز  پنجشنبه مورخ 1400/03/20 لغايت ساعت 12 روز يكشنبه مورخ  1400/03/30 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ1400/04/02  روز چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني  نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

مهدي كياني اميري

شهردار بابل

 

قوانین
1400/03/10
1400/03/19
1400/03/30
1400/04/02
1400/03/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0