مشخصات عمومی
تهيه و حمل سنگ كوهي جهت مصرف سنگ شكن كارخانه آسفالت شهرداري بابل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا (ماه)

محل دپو

تهيه و حمل سنگ كوهي جهت مصرف سنگ شكن كارخانه آسفالت شهرداري بابل

4/950/000/000

247/500/000

3 ماه

 

 

كارخانه آسفالت شهرداري بابل

 

لذا  متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 99/12/16 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/12/25  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/26 لغايت ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/01/07 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/12/26 لغايت ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ  1400/01/07 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز دوشنبه مورخ1400/01/16  راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

قوانین
1399/12/16
1399/12/25
1400/01/07
1400/01/16
1400/01/07
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0