مشخصات عمومی
پروژه احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي باغ سراج،ميدان وارش،فجر غربي 13 به سمت عباس آباد،تكميل كانال بلوار حائري و شهرك بهزاد ، احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي چهارراه گلشن تا مدرسه صبوري و احداث جوي وس
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي باغ سراج،ميدان وارش،فجر غربي 13 به سمت عباس آباد،تكميل كانال بلوار حائري و شهرك بهزاد

18/987/837/763

949/391/888

آب

5

احداث كانال جمع آوري آبهاي سطحي چهارراه گلشن تا مدرسه صبوري

7/209/565/695

360/478/284

راه يا آب

5

احداث جوي وسط،جدول نهر و لوله گذاري كوچه جامعي-ارشاد 11-ارشاد 23-شهرك فرامرزي

8/896/314/139

444/815/706

ابنيه يا راه

3

1- براورد بر اساس فهرست بهای راه و باند و ابنيه سال 99 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/12/06 تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/12/16  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 99/12/17 لغايت ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  99/12/26 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز  يكشنبه مورخ99/12/17 لغايت ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  99/12/26 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  99/12/26  روز سه شنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

 

 

قوانین
1399/12/06
1399/12/12
1399/12/26
1399/12/26
1399/12/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0