مشخصات عمومی
نگهداري و مديريت مكان مجموعه ترمينال غرب بابل
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                    

                                         آگهي مزایده عمومی چاپ دوم ( نوبت دوم )

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 11 صورتجلسه مورخه99/09/25 شورای اسلامی شهر بابل مجموعه پايانه مسافربري غرب بابل را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی برای مدت يك سال به بخش خصوصي به  اجاره واگذار نمايد :

 

موضوع مزایده

مبلغ پایه کارشناسی ماهيانه بدون احتساب هزينه (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي يك سال  بدون احتساب هزينه (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت

 نگهداري و مديريت مكان مجموعه ترمينال غرب بابل

125/000/000

1/500/000/000

75/000/000

يك سال

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ99/11/14  تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99/11/23 با مراجعه به سامانه ستاد ، اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 99/11/25 لغايت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/12/04 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد  از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ99/11/25 لغايت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ99/12/04 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز سه شنبه مورخ 99/12/05 راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

انعقاد قرارداد با هر يك از غرفه هاي موجود در مجموعه ترمينال غرب از سوي برنده مزايده ، منوط به تاييد شهرداري مي باشد.

پرداخت هزينه هاي ماهانه در مجموعه ترمينال شامل حقوق پرسنل دفتري و نگهبانان و ... و ساير هزينه هاي متفرقه بر مبناي نظريه كارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

 

 

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

قوانین
1399/11/14
1399/11/23
1399/12/04
1399/12/05
1399/12/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0