مشخصات عمومی
تكميل فاز دوم كمربندي دوم شرقي حد فاصل ميدان آيت اله فاضل تا ميدان شهيد باباجانيان
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

تكميل فاز دوم كمربندي دوم شرقي حد فاصل ميدان آيت اله فاضل تا ميدان شهيد باباجانيان

266/843/424/059

8/036/868/481

راه(حداقل رتبه 4)

12

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و منابع داخلي مي باشد .

1- براورد بر اساس فهرست بهای تجميعي راه و باند سال 99 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 99/11/19 تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/11/28 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 لغايت ساعت 14شنبه مورخ99/12/09 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/11/29 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ  99/12/09 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ99/12/10 روز يكشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

 

قوانین
1399/11/19
1399/11/28
1399/12/09
1399/12/10
1399/12/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0