مشخصات عمومی
خدمات نظارت پروژه احداث مجتمع تجاري،فرهنگي و پاركينگ طبقاتي ميدان 17 شهريور
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

خدمات نظارت پروژه احداث مجتمع تجاري،فرهنگي و پاركينگ طبقاتي ميدان 17 شهريور

25/645/834/095

1/300/000/000

گروه معماري(ساختمانهاي مسكوني،تجاري،اداري،صنعتي و نظامي) يا گروه تخصص هاي مشترك (سازه )

24

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع داخلي مي باشد .

1- براورد حق الزحمه خدمات نظارت بر اساس دستورالعمل شماره99/142010 مورخ99/03/31 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ99/11/11 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/11/20  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/21 لغايت ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ  99/11/30 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد   از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 99/11/21 لغايت ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ  99/11/30 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  99/12/02  روز شنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

 

قوانین
1399/11/11
1399/11/30
1399/11/30
1399/12/02
1399/11/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0