مشخصات عمومی
3 عدد تابلو تبليغاتي واقع در ميدان امام حسين به ابعاد 3*4، پل محمد حسن خان به ابعاد 3*4و خيابان مدرس (جنب پاساژ بزرگ) به ابعاد 2*3/42 عدد از استندهاي سطح شهر به ابعاد 2*3
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                     آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه99/09/25  و همچنين بند 17 صورتجلسه مورخ 99/10/16 شورای اسلامی شهر بابل بهره برداري از 3 عدد تابلو تبليغاتي خود واقع در ميدان امام حسين، پل محمد حسن خان و خيابان مدرس (جنب پاساژ بزرگ)را براي مدت 3 سال و همچنين 42 عدد از استندهاي سطح شهر را براي مدت 1 سال برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به شركت ها و يا كانون هاي تبليغاتي معتبر حقوقي و يا اشخاص حقيقي كه داراي مجوز فعاليت از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به  اجاره واگذار نمايد :                                              

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 15% افزايش(ريال)

سه سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت

 3 عدد تابلو تبليغاتي واقع در ميدان امام حسين به ابعاد 3*4، پل محمد حسن خان به ابعاد 3*4و خيابان مدرس (جنب پاساژ بزرگ) به ابعاد 2*3

240/000/000

276/000/000

317/400/000

833/400/000

42/000/000

3 سال

42 عدد از استندهاي سطح شهر به ابعاد 2*3

3/832/500/000

-

-

-

192/000/000

1 سال

                                                                              

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه مورخ 99/11/15  تا ساعت 14 روز شنبه مورخ99/11/25 با مراجعه به سامانه ستاد ، اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 99/11/26 لغايت ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 99/12/05 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد  از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 99/11/26 لغايت ساعت 10 صبح  روز سه شنبه مورخ 99/12/05 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز سه شنبه مورخ 99/12/05 راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

قوانین
1399/11/15
1399/12/05
1399/12/05
1399/12/05
1399/12/05
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0