مشخصات عمومی
ساماندهي و لايروبي رودخانه بابلرود - تكميل محدوده پل درزيكلا تا پل محمدحسن خان و فاز پنجم جاده ساحلي
آگهي مناقصه عمومی نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

ساماندهي و لايروبي رودخانه بابلرود - تكميل محدوده پل درزيكلا تا پل محمدحسن خان و فاز پنجم جاده ساحلي

14/999/885/320

749/994/266

آب

6

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و منابع داخلي مي باشد .

1- براورد بر اساس فهرست بهای آبياري و زهكشي سال  99 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/04  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ99/1105 لغايت ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  99/11/14 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 99/11/05 لغايت ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ  99/11/14 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 99/11/15  روز چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

 

 

قوانین
1399/10/24
1399/11/14
1399/11/14
1399/11/15
1399/11/14
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0