مشخصات عمومی
مجموعه پايانه مسافربري غرب بابل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                                             آگهي مزایده عمومی ( نوبت اول )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 11 صورتجلسه مورخه99/09/25 شورای اسلامی شهر بابل مجموعه پايانه مسافربري غرب بابل را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی برای مدت يك سال به بخش خصوصي به  اجاره واگذار نمايد :

موضوع مزایده

مبلغ پایه کارشناسی ماهيانه (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي يك سال(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 

مدت

 مجموعه پايانه مسافربري غرب بابل

375/000/000

 

4/500/000/000

225/000/000

يك سال

 

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/15  تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 با مراجعه به سامانه ستاد ، اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/10/25 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/04 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ99/10/25 لغايت ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/11/04 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز يكشنبه مورخ 99/11/05 راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

انعقاد قرارداد با هر يك از غرفه هاي موجود در مجموعه ترمينال غرب از سوي برنده مزايده ، منوط به تاييد شهرداري مي باشد.

پرداخت هزينه هاي ماهانه در مجموعه ترمينال شامل حقوق پرسنل دفتري و نگهبانان و ... و ساير هزينه هاي متفرقه بر مبناي نظريه كارشناسي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

قوانین
1399/10/15
1399/11/04
1399/11/04
1399/11/05
1399/11/04
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0