مشخصات عمومی
بيمه تكميلي كاركنان
آگهي مناقصه عمومی نوبت اول چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی چاپ اول(نوبت دوم)

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

بیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه به شرح جدول ذيل

51/705/000/000

2/600/000/000

دارابودن سطح 1 و 2 توانگری بر اساس آخرین بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

یک سال

رديف

عنوان بيمه نامه

تعداد

1

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان(طرح 1)

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان (طرح 2)

1

1

2

بيمه نامه عمر و حوادث گروهي كاركنان

1

3

بيمه نامه مسئوليت جامع شهرداري

1

4

بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان

6

5

بيمه نامه مسئوليت در قبال زيان وارده به اشخاص ثالث

5

6

بيمه نامه آتش سوزي

22

7

بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل

151

8

بيمه نامه بدنه اتومبيل

30

تبصره1: با توجه به اهمیت موضوع، تنها شعب و سرپرستی های استان قادر به شرکت در این مناقصه می باشند.

تبصره2:تنها يك شعبه يا سرپرستي از هر شركت بيمه مي تواند در اين مناقصه شركت نمايد.

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/08/14  تا تاریخ 99/08/24  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ99/08/24  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده روز شنبه مورخ  99/08/24 راس ساعت14/15  می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156-011 داخلی 225 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

 

قوانین
1399/08/14
1399/08/24
1399/08/24
1399/08/24
1399/08/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0