مشخصات عمومی
تهيه و نصب تابلوهاي هدايت مسير سطح شهر
آگهي مناقصه عمومي نوبت سوم چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت سوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا

(ماه)

مبناي برآورد

تهيه و نصب تابلوهاي هدايت مسير سطح شهر

5/963/044/861

300/000/000

4

فهرست بهای راه و باند سال 99

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/08/15 تا تاریخ  99/08/24  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ99/08/24  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز شنبه مورخ  99/08/24  راس ساعت 14/15 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

قوانین
1399/08/15
1399/08/24
1399/08/24
1399/08/24
1399/08/24
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0