مشخصات عمومی
فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 2814/2815/2238 بخش يك شرق بابل
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 3 صورتجلسه مورخ 30/06/99 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 2238/2815/2814 اصلي بخش يك شرق بابل به مساحت 62/137 متر مربع واقع در هفت تن- كوچه شهيد سينايي 26 متعلق به خود را بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(متر مربع)

آدرس

فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 2814/2815/2238 بخش يك شرق بابل

5/642/420/000

290/000/000

137/62

واقع در هفت تن-كوچه شهيد سينايي 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/08/06 تا تاریخ99/08/15  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 99/08/15  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز شنبه مورخ  99/08/17 راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

 

قوانین
1399/08/06
1399/08/15
1399/08/15
1399/08/17
1399/08/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0