مشخصات عمومی
احداث فرش موزائيك،جوي وسط،جدول نهر و لوله گذاري بلوار نژاد اكبر(وليعصر 24-17-26)-خيابان دارايي سابق-حاجي كلا احداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي ارشاد 22-پاسداران 2 فرش موزائيك،جدول و بهسازي آبخوري پارك
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحیت

مبناي برآورد

مدت اجرا (ماه)

احداث فرش موزائيك،جوي وسط،جدول نهر و لوله گذاري بلوار نژاد اكبر(وليعصر 24-17-26)-خيابان دارايي سابق-حاجي كلا

11/299/894/749

570/000/000

ابنيه يا راه

فهرست بهاي راه و باند و ابنيه 99

4

احداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي ارشاد 22-پاسداران 2

5/059/110/978

260/000/000

آب يا راه

فهرست بهاي  راه و باند و ابنيه99

4

فرش موزائيك،جدول و بهسازي آبخوري پارك نوشيرواني منطقه يك

6/412/206/252

330/000/000

ابنيه

فهرست بهاي ابنيه99

3

احداث كانال جمع آوري آب هاي سطحي توحيد 25( معراج 8 )

5/694/211/965

285/000/000

راه يا آب

فهرست بهاي راه و باند و  ابنيه99

3

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/08/06تا تاریخ  99/08/15همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/08/15می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  99/08/17روز يكشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225 -011 می باشد.                                                                                         سيد مجتبي حكيم

http://www.babolcity.ir                                                                                                                     شهردار بابل 

 

 

 

قوانین
1399/08/06
1399/08/15
1399/08/15
1399/08/17
1399/08/15
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0