مشخصات عمومی
تهيه و نصب تابلو هاي مسير سطح شهر
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا

(ماه)

مبناي برآورد

تهيه و نصب تابلوهاي هدايت مسير سطح شهر

5/963/044/861

300/000/000

4

فهرست بهای راه و باند سال 99

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/07/21 تا تاریخ  99/07/30  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ99/07/30  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  99/07/30  راس ساعت 14/15 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

قوانین
1399/07/21
1399/07/30
1399/07/30
1399/07/30
1399/07/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0