مشخصات عمومی
فروش اقلام اسقاطي و ماشين آلات
آگهي مزايده عمومي نوبت سوم چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت سوم) چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 5 صورتجلسه مورخه 98/11/27 شورای اسلامی شهر بابل اقلام اسقاطی و ماشين آلات خود را به شرح ذيل برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند :

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

اقلام اسقاطي كارخانه آسفالت

6/900/000/000

345/000/000

ميني بوس بنز قابل بازسازي و اورهال تيپ309/مدل1364/ رنگ آبي خاكستري روغني/چهار سيلندر/گازوئيل سوز/شش چرخ با شماره موتور33491110099576 و شماره شاسي11131164016814 و شماره انتظامي62-784ع51

750/000/000

37/500/000

گريدر چرخ لاستيكي كوماتسو مدلR-GD705 به شماره سري12310 به قدرت180اسب بخار/با پروانه گمركي321487 مورخ23/5/1362 قابل بازسازي و اورهال

5/500/000/000

275/000/000

اقلام اسقاطي سكوي انتقال زباله

1/575/000/000

79/000/000

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ99/07/13تا تاریخ  99/07/22همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ99/07/22می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهار شنبه مورخ 99/07/23راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از اقلام مورد مزايده بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه مورد مزايده نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد

متقاضيان جهت دريافت اطلاعات بيشتر از جزئيات مورد مزايده ميتوانند با شماره 01132208127 انبار مركزي شهرداري بابل تماس حاصل فرمايند.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

قوانین
1399/07/13
1399/07/22
1399/07/22
1399/07/23
1399/07/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0