مشخصات عمومی
فروش عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 52/2535 بخش 11 ثبت بابل
آگهي مزايده عمومي نوبت چهارم چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت چهارم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 3 صورتجلسه مورخ 99/04/08 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به فروش عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي52/2535 بخش 11 ثبت  بابل به مساحت 883/03 متر مربع واقع در اميركلا-مرزون آباد-مشهدي كلا-كوچه وليعصر 12 متعلق به خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(متر مربع)

آدرس

فروش عرصه و اعيان يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 52/2535 بخش 11 ثبت بابل

15/000/000/000

75/000/000

883/03

اميركلا-مرزون آباد-مشهدي كلا-كوچه وليعصر 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/07/09 تا تاریخ99/07/19  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ99/07/19  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز يكشنبه مورخ 99/07/20  راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

 

قوانین
1399/07/09
1399/07/19
1399/07/19
1399/07/20
1399/07/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0