مشخصات عمومی
لايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

لايروبي رودخانه بابلرود محدوده پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان

7/960/535/768

300/000/000

آب

3

1- براورد بر اساس فهرست بهای آبياري و زهكشي سال 99 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/06/23تا تاریخ  99/07/01با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد تحويل دبيرخانه شهرداري نمايد .

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 99/07/01می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  99/07/02روز  چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

قوانین
1399/06/23
1399/07/01
1399/07/01
1399/07/02
1399/07/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0