مشخصات عمومی
عمليات تكميل زيرسازي فاز دوم كمربندي شرقي دوم
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

                            آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا

(ماه)

مبناي برآورد

عملیات تکمیل زیرسازی فاز دوم کمربندی شرقی

100/000/000/000

5/000/000/000

راه

12

فهرست بهای راه و باند 99

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/06/23 تا تاریخ 99/07/01  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ99/07/01  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 99/07/02  راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

قوانین
1399/06/23
1399/07/01
1399/07/01
1399/07/02
1399/07/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0