مشخصات عمومی
جمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه يك ناحيه يك و دو شهر بابل /جمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه دو ناحيه سه و چهار شهر بابل
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

جمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه يك ناحيه يك شهر بابل

93/893/304/192

4/700/000/000

اداره كار و امور اجتماعي

12 ماه

جمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح  منطقه يك ناحيه دو شهر بابل

93/865/304/192

4/700/000/000

اداره كار و امور اجتماعي

12 ماه

جمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه دو ناحيه سه شهر بابل

92/747/804/192

4/700/000/000

اداره كار و امور اجتماعي

12 ماه

جمع آوري و حمل پسماند و خدمات تنظيف سطح منطقه دو ناحيه چهار شهر بابل

90/259/293/976

4/515/000/000

اداره كار و امور اجتماعي

12 ماه

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/06/17تا تاریخ99/06/26همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/06/26می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  99/06/26راس ساعت 14/15می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.   

http://www.babolcity.ir

 

                    سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

قوانین
1399/06/17
1399/06/26
1399/06/26
1399/06/26
1399/06/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0