مشخصات عمومی
اجاره نمايشگاه دائمي ، فروشگاه گل و گياه و كافي شاپ مزرعه گل واقع در خيابان شريعتي
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومی

(نوبت اول)(چاپ دوم)

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 12 صورتجلسه اصلي مورخ 98/06/24 شورای اسلامی شهر بابل نمايشگاه دايمي ،فروشگاه گل و گياه و كافي شاپ مزرعه گل واقع در خيابان شريعتي به مساحت 5000 متر مربع را برابر قیمت پایه کارشناسی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط به اجاره واگذار نمايد :

موضوع مزایده

مبلغ پایه کارشناسی ماهيانه(ریال)

مبلغ پایه کارشناسی مجموع سه سال(ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(مترمربع)

مدت

 اجاره نمايشگاه دايمي ،فروشگاه گل و گياه و كافي شاپ مزرعه گل واقع در خيابان شريعتي

300/000/000

10/800/000/000

540/000/000

5000

سه سال

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ99/04/11 تا تاریخ 99/04/21 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه
ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا  پايان وقت اداري روز شنبه مورخ99/04/21 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز يكشنبه مورخ99/04/22  راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم آگهی ( 99/04/11 ) می توانند به مدت ده روز از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

قوانین
1399/04/11
1399/04/21
1399/04/21
1399/04/22
1399/04/21
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0