مشخصات عمومی
بهسازي پياده راه ضلع شمال ميدان 17 شهريور
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا

(ماه)

مبناي برآورد

بهسازي پياده راه ضلع شمال ميدان 17 شهريور

7/000/000/000

350/000/000

ابنيه

3

فهرست بهای ابنيه- تاسيسات برقي و مكانيكي سال 99

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/04/11 تا تاریخ 99/04/21  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري  روز شنبه مورخ99/04/21  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز يكشنبه مورخ 99/04/22  راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

قوانین
1399/04/11
1399/04/21
1399/04/21
1399/04/22
1399/04/21
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0