مشخصات عمومی
تهيه و حمل سنگ كوهي جهت مصرف سنگ شكن كارخانه آسفالت شهرداري بابل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا (ماه)

محل دپو

تهيه و حمل سنگ كوهي جهت مصرف سنگ شكن كارخانه آسفالت شهرداري بابل

15/000/000/000

750/000/000

8 ماه

 

 

كارخانه آسفالت شهرداري

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/03/27 تا تاریخ  99/04/05  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 99/04/05 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز شنبه مورخ  99/04/07  راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد .                                                         

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

 

قوانین
1399/03/27
1399/04/05
1399/04/05
1399/04/07
1399/04/05
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0