مشخصات عمومی
فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري به شماره پلاك ثبتي 3/1041 اصلي بخش دو غرب بابل فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري به شماره پلاك ثبتي 4/1041 اصلي بخش دو غرب بابل
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 7 صورتجلسه مورخ 98/08/19 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعيان دو باب  زيرزمين تجاري  مجتمع واحديان به شماره پلاك ثبتي1041/3 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت106/56 متر مربع  و پلاك ثبتي 1041/4 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 101/50 متر مربع واقع در خيابان مدرس- جنب پاساژ بزرگ بابل متعلق به خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(متر مربع)

مدت

آدرس

فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري  به شماره پلاك ثبتي 3/1041  اصلي بخش دو غرب بابل

14/918/400/000

746/000/000

106/56

 

-

واقع در خيابان مدرس-جنب پاساژ بزرگ بابل-مجتمع تجاري واحديان

فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري  به شماره پلاك ثبتي 4/1041 اصلي بخش دو غرب بابل

14/630/000/000

732/000/000

101/50

-

واقع در خيابان مدرس-جنب پاساژ بزرگ بابل-مجتمع تجاري واحديان

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/03/19تا تاریخ  99/03/29همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 12روز پنج شنبه مورخ 99/03/29می باشد.

 

بازگشایی پاکات رسیده در روز  شنبه مورخ  99/03/31راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

قوانین
1399/03/19
1399/03/29
1399/03/29
1399/03/31
1399/03/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0