جمعه, 16 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي مشاركت در ساخت نوبت دوم چاپ دو نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: احداث مجتمع تجاری فرهنگی و پارکینگ طبقاتی استقلال وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی مشاركت در ساخت- (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا (ماه)

احداث مجتمع تجاری، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی استقلال

380/000/000/000

19/000/000/000

36

.

1- براورد بر اساس نظر كارشناسي سه نفره مي باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/03/03تا تاریخ  99/03/12همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روزدو شنبه مورخ99/03/12می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 99/03/12روز دوشنبه راس ساعت14:15 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/03/03 مهلت دریافت اسناد: 1399/03/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/03/12 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/03/12
تاریخ انقضاء: 1399/03/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0