جمعه, 16 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: عمليات تراش , زيرسازي و روكش آسفالت سطح شهر احداث جوي وسط و جدول كانيوو منطقه يك احداث جوي وسط و جدول كانيوو منطقه دو احداث پارك رضوان بلوار مادر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

صلاحیت

مبناي برآورد

مدت اجرا (ماه)

عمليات تراش , زيرسازي و روكش آسفالت سطح شهر

39/643/458/815

1/990/000/000

راه

فهرست بهاي راه و باند99

6

احداث جوي وسط و جدول كانيوو منطقه يك

4/999/868/644

250/0000/000

ابنيه يا راه

فهرست بهاي ابنيه99

4

احداث جوي وسط و جدول كانيوو منطقه دو

4/974/093/347

249/000/0000

ابنيه يا راه

فهرست بهاي ابنيه99

4

احداث پارك رضوان بلوار مادر

3/292/350/214

165/000/0000

ابنيه

فهرست بهاي ابنيه99

3

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/02/30 تا تاریخ 99/03/10  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/03/10  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  99/03/13  روز سه شنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225 یا 35156 داخلی 225 می باشد.                                                       سيد مجتبي حكيم

http://www.babolcity.ir                                                                                                              شهردار بابل 

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/02/30 مهلت دریافت اسناد: 1399/03/10
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/03/10 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/13
تاریخ انقضاء: 1399/03/10
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0