جمعه, 16 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ دوم نوع فراخوان: مزايده
عنوان: اجاره جايگاه CNG واقع در ضلع شمالي بلوار امام رضا جنب اداره گاز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم)چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 7 صورتجلسه مورخ98/11/27 شورای اسلامی شهر بابل بهره برداري از جايگاه CNG واقع در ضلع شمالي بلوار امام رضا، جنب اداره گاز بابل را براي مدت دو سال برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط كه داراي مجوز فعاليت از سوي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران مي باشند با وضع موجود به  اجاره واگذار نمايد :                                              

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي مجموع دو سال (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت

صلاحيت

 اجاره جايگاه CNGواقع در ضلع شمالي بلوار امام رضا ،جنب اداره گاز بابل

12/720/000/000

636/000/000

 

2 سال

 

دارا بودن مجوز فعاليت از شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

                                                                              

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاريخ 99/02/21  تا تاریخ 99/02/30به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخه 99/02/30 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخ99/02/31  راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات35156225-011 می باشد.

 

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/02/21 مهلت دریافت اسناد: 1399/02/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/02/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/31
تاریخ انقضاء: 1399/02/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0