جمعه, 16 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش يك قطعه زمين به شماره ثبتي 3565/19 بخش دو غرب بابل ، اجاره عرصه مكان يك بابل دكه گل فروشي وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 14 صورتجلسه مورخ 98/11/06 و بند 4 صورتجلسه مورخ 98/11/27 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به فروش يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 3565/19 بخش دو غرب بابل به مساحت 304 متر مربع واقع در جنب اداره محيط زيست بابل متعلق به خود و همچنين به استناد بند 7 صورتجلسه مورخ 99/01/26 شوراي اسلامي شهر نسبت به اجاره عرصه مكان يك باب دكه گلفروشي به مساحت 8 متر مربع واقع در خيابان كشاورز-جنب بيمارستان روحاني براي مدت يك سال  هر دو موضوع بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(متر مربع)

مدت

آدرس

فروش يك قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 19/3565 بخش دو غرب بابل

13/680/000/000

684/000/000

304

-

واقع در جنب اداره محيط زيست بابل

اجاره عرصه مكان يك باب دكه گل فروشي

108/000/000

(جمعا يك سال)

5/400/000

8

يك سال

خيابان كشاورز-جنب بيمارستان روحاني

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ99/02/21 تا تاریخ 99/02/30  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/02/30  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهار شنبه مورخ  99/02/31  راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/02/21 مهلت دریافت اسناد: 1399/02/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/02/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/31
تاریخ انقضاء: 1399/02/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0