جمعه, 16 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري به شماره پلاك ثبتي 3/1041 اصلي بخش دو غرب بابل فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري به شماره پلاك ثبتي 4/1041 اصلي بخش دو غرب بابل وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 7 صورتجلسه مورخ 98/08/19 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به فروش ششدانگ عرصه و اعيان دو باب  زيرزمين تجاري  مجتمع واحديان به شماره پلاك ثبتي1041/3 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت106/56 متر مربع  و پلاك ثبتي 1041/4 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 101/50 متر مربع واقع در خيابان مدرس- جنب پاساژ بزرگ بابل متعلق به خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مساحت(متر مربع)

مدت

آدرس

فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري  به شماره پلاك ثبتي 3/1041  اصلي بخش دو غرب بابل

14/918/400/000

746/000/000

106/56

 

-

واقع در خيابان مدرس-جنب پاساژ بزرگ بابل-مجتمع تجاري واحديان

فروش ششدانگ عرصه و اعيان يك باب زيرزمين تجاري  به شماره پلاك ثبتي 4/1041 اصلي بخش دو غرب بابل

14/630/000/000

732/000/000

101/50

-

واقع در خيابان مدرس-جنب پاساژ بزرگ بابل-مجتمع تجاري واحديان

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/02/25 تا تاریخ  99/03/03  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ 99/03/03  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهار شنبه مورخ  99/03/07  راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/02/25 مهلت دریافت اسناد: 1399/03/03
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/03/03 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/03/07
تاریخ انقضاء: 1399/03/03
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0