مشخصات عمومی
اجاره شهربازي سرپوشيده گلستان نوشيرواني
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  مصوبه شوراي اسلامي شهربابل نسبت به اجاره شهربازي سرپوشيده گلستان زنده ياد نوشيرواني واقع در شهرك بهزاد-گلستان نوشيرواني براي مدت 5 سال بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 12% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 12% افزايش(ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال چهارم با احتساب 12% افزايش(ريال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال پنجم با احتساب 12% افزايش(ريال)

پنج سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 اجاره شهربازي سرپوشيده گلستان نوشيرواني

1/200/000/000

1/344/000/000

 

 

 

 

 

 

1/505/280/000

 

 

1/685/913/600

 

 

1/888/223/232

 

 

 

 

7/623/416/000

390/000/000

 

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/01/05 تا تاریخ  99/01/16  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/01/16  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز شنبه مورخ99/01/16  راس ساعت14/15 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

قوانین
1399/01/05
1399/01/16
1399/01/16
1399/01/16
1399/01/16
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0