پنج‌شنبه, 21 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: تهيه مصالح درشت دانه سنگي جهت زيرسازي زمين هاي لجني ( راكفيل ) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا (ماه)

محل دپو

تهيه مصالح درشت دانه سنگي جهت زيرسازي زمين هاي لجني ( راكفيل )

59/940/000/000

2/997/000/000

2 ماه

 

 

فازپنجم جاده ساحلي

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/12/19 تا تاریخ  98/12/28  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 98/12/28  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  98/12/28  راس ساعت 14:15 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 01135156225 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/19 مهلت دریافت اسناد: 1398/12/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/28
تاریخ انقضاء: 1398/12/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0