پنج‌شنبه, 21 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: پايدارسازي محل دفن قديم و مديريت دفن زباله در كارخانه توليد كمپوست شهرداري بابل وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

پايدارسازي محل دفن قديم و مديريت دفن زباله در كارخانه توليد كمپوست شهرداري بابل

44/852/500/000

2/250/000/000

راه يا آب

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/12/10 تا تاریخ98/12/17 ساعت 10 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/12/17 لغايت ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/12/27 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/12/17 لغايت ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/12/27 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  98/12/27  روز سه شنبه راس ساعت 11 صبح می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/10 مهلت دریافت اسناد: 1398/12/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/27 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/27
تاریخ انقضاء: 1398/12/27
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0