مشخصات عمومی
پايدارسازي محل دفن قديم و مديريت دفن زباله در كارخانه توليد كمپوست شهرداري بابل
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

پايدارسازي محل دفن قديم و مديريت دفن زباله در كارخانه توليد كمپوست شهرداري بابل

44/852/500/000

2/250/000/000

راه يا آب

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/12/10 تا تاریخ98/12/17 ساعت 10 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/12/17 لغايت ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/12/27 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 10 روز شنبه مورخ 98/12/17 لغايت ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/12/27 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  98/12/27  روز سه شنبه راس ساعت 11 صبح می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

قوانین
1398/12/10
1398/12/17
1398/12/27
1398/12/27
1398/12/27
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0