مشخصات عمومی
خريد دو دستگاه خودرو آتش نشاني هيونداي 6 تن
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد مناقصه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرا  نماید :

موضوع مناقصه

برآورد قيمت دو دستگاه خودرو(جمعا)(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

   مدت تحويل(ماه)

خريد دو دستگاه خودرو آتش نشاني هيونداي 6 تن

14/500/000/000

725/000/000

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

· 1- دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت،معدن و تجارت در زمينه توليد خودروي آتش نشاني و همچنين گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ98/12/13 تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 98/12/15  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/12/15 لغايت ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 98/12/25 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/12/15 لغايت ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 98/12/25 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  98/12/25  روز يكشنبه راس ساعت 11 صبح می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

قوانین
1398/12/13
1398/12/15
1398/12/25
1398/12/25
1398/12/25
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0