پنج‌شنبه, 21 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خريد دو دستگاه خودرو آتش نشاني هيونداي 6 تن وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد مناقصه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط اجرا  نماید :

موضوع مناقصه

برآورد قيمت دو دستگاه خودرو(جمعا)(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

   مدت تحويل(ماه)

خريد دو دستگاه خودرو آتش نشاني هيونداي 6 تن

14/500/000/000

725/000/000

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

· 1- دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت،معدن و تجارت در زمينه توليد خودروي آتش نشاني و همچنين گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي الزامي است.

2- متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 98/12/13 تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه98/12/15  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/12/15 لغايت ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/12/24 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/12/15 لغايت ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/11/24 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 98/12/24  روز شنبه راس ساعت 11 صبح می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/13 مهلت دریافت اسناد: 1398/12/15
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/24
تاریخ انقضاء: 1398/12/24
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0