مشخصات عمومی
تهيه مصالح درشت دانه سنگي جهت زيرسازي زمين هاي لجني ( راكفيل )
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا (ماه)

محل دپو

تهيه مصالح درشت دانه سنگي جهت زيرسازي زمين هاي لجني ( راكفيل )

59/940/000/000

2/997/000/000

2 ماه

 

 

فازپنجم جاده ساحلي

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/12/19 تا تاریخ 98/12/28  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ98/12/28  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  98/12/28  راس ساعت 14:15 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 01135156225 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل

 

قوانین
1398/12/19
1398/12/28
1398/12/28
1398/12/28
1398/12/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0