مشخصات عمومی
ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پلاک ثبتی 535 اصلي و 1 الي 6 مكرر از 535 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 2475 متر مربع و سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 529 اصلي و 1 الي 21 مكرر از 529 اصلي بخش دو غرب باب
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومی

(نوبت اول)(چاپ اول)

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 8 صورتجلسه اصلي مورخ 98/08/19 شورای اسلامی شهر بابل دو قطعه زمین با مشخصات ذيل واقع در خيابان بازار موسوم به گاراژ مازندران متعلق به خود را برابر قیمت پایه کارشناسی به فروش رساند

موضوع مزایده

مساحت دو پلاك جمعا (مترمربع)

مبلغ پایه کارشناسی دو پلاك مجموعا (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پلاک ثبتی 535 اصلي و 1 الي 6 مكرر از 535 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 2475 متر مربع و سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 529 اصلي و 1 الي 21 مكرر از 529 اصلي بخش دو غرب بابل به مساحت 624 متر مربع

3099

140/000/000/000

7/000/000/000

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/12/19 تا تاریخ98/12/28 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه
ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا  ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ98/12/28 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخ 98/12/28  راس ساعت 14/15 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان واريز وجه ملك مورد مزايده  نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشريفات قانوني نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به نقل و انتقالات برعهده برنده مزايده مي باشد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

قوانین
1398/12/19
1398/12/28
1398/12/28
1398/12/28
1398/12/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0