سه‌شنبه, 8 بهمن 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: فاز سوم پروژه توسعه ظرفيت توليد كمپوست شامل:طراحي،ساخت،نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي:تخمير،هوادهي و تبديل مواد ارگانيك به كود(بصورت مكانيزه در سايت روباز)،دانه بندي و خالص سازي كود(فاي وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

فاز سوم پروژه توسعه ظرفيت توليد كمپوست شامل:طراحي،ساخت،نصب و راه اندازي ماشين آلات و تجهيزات واحدهاي:تخمير،هوادهي و تبديل مواد ارگانيك به كود(بصورت مكانيزه در سايت روباز)،دانه بندي و خالص سازي كود(فاين) بصورت واحد موبايل و فرآوري و شكل دهي كود نرم در كارخانه توليد كمپوست شهرداري بابل

100/000/000/000

5/000/000/000

جواز تاسيس يا پروانه بهره برداري از سازمان صنعت،معدن تجارت

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/10/24 تا تاریخ 98/11/01  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از تاريخ 98/11/02 لغايت 98/11/12 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از تاريخ 98/11/02 لغايت 98/11/12 ساعت 14 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  98/11/16 روز چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/24 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/01
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/12 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/16
تاریخ انقضاء: 1398/11/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0