مشخصات عمومی
احداث ديوار حائل بتني رودخانه بابلرود فاز پنجم جاده ساحلي
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت دوم) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

احداث ديوار حائل بتني رودخانه بابلرود فاز پنجم جاده ساحلي

34/883/229/681

1/750/000/000

راه

3

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- براورد بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 98 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/10/22 تا تاریخ98/10/29  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از تاريخ 98/10/30 لغايت 98/11/10 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از تاريخ98/10/30 لغايت 98/11/10  ساعت 14 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 98/11/10  روز پنجشنبه راس ساعت 14:30 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

قوانین
1398/10/22
1398/10/29
1398/11/10
1398/11/10
1398/11/10
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0