سه‌شنبه, 8 بهمن 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: لايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

لايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان

5/971/226/630

300/000/000

آب

4

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- براورد بر اساس فهرست بهای آبياري و زهكشي سال 98 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/10/14 تا تاریخ  98/10/23 با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از تاريخ 98/10/24 لغايت 98/11/03 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از تاريخ98/10/24 لغايت98/11/03  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 98/11/05  روز شنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/10/14 مهلت دریافت اسناد: 1398/10/23
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/03 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/05
تاریخ انقضاء: 1398/11/03
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0