مشخصات عمومی
لايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

لايروبي و ساماندهي رودخانه بابلرود از پل درزيكلا تا پل محمد حسن خان

5/971/226/630

300/000/000

آب

4

· تامين اعتبار پروژه از محل منابع عمراني و داخلي مي باشد .

1- براورد بر اساس فهرست بهای آبياري و زهكشي سال 98 می باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/10/14 تا تاریخ 98/10/23  با مراجعه به سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از تاريخ98/10/24 لغايت 98/11/03 به سامانه ستاد ارسال نمايند.

آخرین مهلت تحویل پيشنهاد از تاريخ98/10/24 لغايت 98/11/03  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 98/11/05  روز شنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

 

 

 

قوانین
1398/10/14
1398/11/03
1398/11/03
1398/11/05
1398/11/03
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0