مشخصات عمومی
اصلاحات فني تعمي نگهداري و راهبري تصفيه خانه شيرابه زباله انجيلسي
آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم
مناقصه
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مدت اجرا

اصلاحات فني،تعمير،نگهداري و راهبري تصفيه خانه شيرابه زباله سايت انجيلسي

10/000/000/000

500/000/000

1 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- دارا بودن صلاحيت آب از سازمان برنامه و بودجه و يا گواهينامه صلاحيت بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب از شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و يا صلاحيت تاسيسات از سازمان برنامه و بودجه به همراه ارائه حداقل سه قرارداد منعقده شركت مرتبط با موضوع مناقصه الزامي مي باشد.

2-ارائه گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري صادره از وزرت تعاون،كار و رفاه اجتماعي (HSE) معتبر الزامي مي باشد.

3- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/10/10 تا تاریخ 98/10/19  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روزپنج شنبه مورخ 98/10/19  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 98/10/25  روز چهارشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

قوانین
1398/10/10
1398/10/19
1398/10/19
1398/10/25
1398/10/19
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0