مشخصات عمومی
5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني
آگهي مزايده عمومي نوبت دوم چاپ اول
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 21 صورتجلسه مورخه97/02/04 شورای اسلامی شهر بابل بهره برداري از 5 عدد تابلو تبليغاتي خود واقع در خيابان شريعتي، ضلع غرب دانشگاه نوشيرواني بابل را به ابعاد 3در 5 براي مدت دو سال برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به شركت ها و يا كانون هاي تبليغاتي معتبر حقوقي و يا اشخاص حقيقي كه داراي مجوز فعاليت از سوي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به  اجاره واگذار نمايد :                                              

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 10% افزايش (ریال)

دو سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 5 عدد تابلو تبليغاتي با ابعاد 3 در 5 واقع در خيابان شريعتي ،ضلع غربي دانشگاه نوشيرواني

420/000/000

462/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

822/000/000

44/100/000

                                                                              

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاريخ98/10/08  تا تاریخ 98/10/17 به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 98/10/17 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 98/10/18  راس ساعت 14 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

هزينه چاپ و نشر آگهي با برنده مزايده مي باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات35156225-011 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

قوانین
1398/10/08
1398/10/17
1398/10/17
1398/10/18
1398/10/17
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0