مشخصات عمومی
اجاره تلويزيون هاي شهري چهارراه انتظامي ميدان جمهوري ميدان ولايت
آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم
مزايده
امورقراردادها
مرحله تحويل اسناد

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 4 صورتجلسه مورخ 98/07/28 شوراي اسلامي شهربابل نسبت به اجاره هريك ازتلويزيون هاي شهري واقع درچهارراه انتظامي( شهرباني ) ، ميدان جمهوري ( حمزه كلا ) و ميدان ولايت براي مدت 3 سال بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 15% افزايش(ريال)

سه سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 اجاره تلويزيون شهري چهارراه انتظامي( شهرباني )

350/000/000

402/500/000

 

 

 

 

462/875/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/215/375/000

 

61/000/0000

اجاره تلويزيون شهري ميدان جمهوري (حمزه كلا)

450/000/000

517/500/000

 

 

 

595/125/000

 

 

 

1/562/625/000

79/000/000

اجاره تلويزيون شهري ميدان ولايت

600/000/000

690/000/000

 

 

793/500/000

 

 

2/083/500/000

110/000/000

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/09/09 تا تاریخ  98/09/18  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 98/09/18  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهار شنبه مورخ  98/09/20 راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156225-011 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

قوانین
1398/09/09
1398/09/18
1398/09/18
1398/09/20
1398/09/18
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.2.0
V5.7.2.0