جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ دوم نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: بیمه تكميلي كاركنان رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی چاپ دوم(نوبت اول)

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

بیمه تكميلي كاركنان (رسمي،پيماني،قراردادي،شركتي،حجمي)و ساير بيمه هاي شهرداري و سازمان هاي تابعه به شرح جدول ذيل

35/300/000/000

1/770/000/000

دارابودن سطح 1 و 2 توانگری بر اساس آخرین بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

یک سال

رديف

عنوان بيمه نامه

تعداد

1

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان(طرح 1)

بيمه نامه درمان تكميلي كاركنان (طرح 2)

1

1

2

بيمه نامه عمر و حوادث گروهي كاركنان

1

3

بيمه نامه مسئوليت جامع شهرداري

1

4

بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان

6

5

بيمه نامه مسئوليت در قبال زيان وارده به اشخاص ثالث

5

6

بيمه نامه آتش سوزي

22

7

بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل

151

8

بيمه نامه بدنه اتومبيل

30

تبصره1: با توجه به اهمیت موضوع، تنها شعب و سرپرستی های استان قادر به شرکت در این مناقصه می باشند.

تبصره2:تنها يك شعبه يا سرپرستي از هر شركت بيمه مي تواند در اين مناقصه شركت نمايد.

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/07/28  تا تاریخ  98/0808  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 98/08/08  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده روز چهار شنبه مورخ  98/08/08  راس ساعت 14/30  می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 35156-011 داخلی 225 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/07/28 مهلت دریافت اسناد: 1398/08/08
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/08/08 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/08/08
تاریخ انقضاء: 1398/08/08
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0