جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مناقصه عمومي نوبت اول چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خريد 640 عدد رابط لوله و 640 عدد چراغ روشنايي 140 وات LED جهت اصلاح روشنايي بلوارهاي وليعصر و جانبازان كمربندي شرقي و غربي وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

خريد 640 عدد رابط لوله و 640 عدد چراغ روشنايي 140 وات LED  جهت اصلاح روشنايي بلوارهاي وليعصر و جانبازان( كمربندي شرقي و غربي)

9/664/000/000

490/000/000

-

1

 

1- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/07/16 تا تاریخ  98/07/25  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 98/07/25  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز يكشنبه مورخ  98/07/28  راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32223401 داخلی 225 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/07/16 مهلت دریافت اسناد: 1398/07/25
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/07/25 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/07/28
تاریخ انقضاء: 1398/07/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0