جمعه, 9 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فضای شهری بوستان شهید شکری، گلستان شادروان نوشیروانی و کل فضای مزرعه گل وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري شهرداري بابل اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

 آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول ) چاپ اول

 

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند های 12 ، 13و 15 صورتجلسه مورخه 98/06/24 شورای اسلامی شهر بابل قسمتی از فضای شهری بوستان شهید شکری، گلستان شادروان نوشیروانی و کل فضای مزرعه گل را طبق مشخصات ذیل از طریق مزایده قانونی به صورت اجاره واگذار نماید؛

 

سپرده شرکت در مزایده

دو سال مجموعا

مبلغ پایه کارشناسی برای سال دوم با احتساب افزایش 30%

(ریال)

مبلغ پایه کارشناسی برای سال اول (ریال)

متراژ

مدت اجاره

موضوع و محل مزایده

ردیف

27/600/000

552/000/000

312/000/000

240/000/000

580         مترمربع

2 سال

رستوران سنتی مازندرانی                 ( دشت سرخنه)  بوستان شهید شکری

1

15/180/000

303/600/000

171/600/000

132/000/000

200 متر مربع

2 سال

زمین بازی کودکان

بوستان شهید شکری

2

27/600/000

552/000/000

312/000/000

240/000/000

حداکثر 15 عدد پدالو

2 سال

پدالو (استخر)

گلستان نوشیروانی

3

20/700/000

414/000/000

234/000/000

180/000/000

28 مترمربع

2 سال

ماشین شارژی

گلستان نوشیروانی

4

20/70/000

414/000/000

234/000/000

180/000/000

15 متر مربع

2 سال

کانکس جهت کافی شاپ

گلستان نوشیروانی

5

13/800/000

276/000/000

156/000/000

120/000/000

15 مترمربع

2 سال

کانکس جهت سوپر مارکت

گلستان نوشیروانی

6

62/100/000

1/242/000/000

702/000/000

540/000/000

450 مترمربع

2 سال

زمین بازی کودکان گلستان نوشیروانی

7

 

سپرده شرکت در مزایده

سه سال مجموعا

مبلغ پایه کارشناسی برای سال سوم با احتساب افزایش 30%

مبلغ پایه کارشناسی برای سال دوم با احتساب افزایش 30%

مبلغ پایه کارشناسی برای سال اول (ریال)

متراژ

مدت اجاره

موضوع و محل مزایده

ردیف

718/200/000

14/364/000/000

6/084/000/000

4/680/000/000

3/600/000/000

5000   متر مربع

3 سال

نمایشگاه دائمی ، فروشگاه گل گیاه و کافی شاپ ( مزرعه گل)

خیابان شریعتی

1

 

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاریخ 98/07/29 تا تاریخ 98/08/14 به واحد قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل وبررسی دقیق، پاکتهای مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/08/14 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکت های رسیده  ساعت 14روز شنبه مورخ 98/8/18 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم این آگهی می توانند همه روزه از محل های موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ، دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد سازمان خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات  1-32209720-011 داخلی 116 میباشد.

 

سید مرتضی حسینی

مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/07/29 مهلت دریافت اسناد: 1398/08/14
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/08/14 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/08/18
تاریخ انقضاء: 1398/08/14
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0