جمعه, 16 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ اول نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: اصلاح شيب و احداث جدول نهر پورگنجي8-شهرك فرامرزي-كوچه جامعي-ارشاد 23-اشرفي 3 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                          

آگهي مناقصه عمومی - (نوبت اول) چاپ اول

 

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

 

پروژه

برآورد اولیه(ریال)

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

 

    صلاحیت

مدت اجرا (ماه)

اصلاح شيب و احداث جدول نهر پورگنجي8-شهرك فرامرزي-كوچه جامعي-ارشاد 23-اشرفي 3

5/853/384/810

300/000/000

ابنيه يا راه

6

1- مبناي برآورد بر اساس فهرست بهاي راه و باند- ابنيه 98 مي باشد.

2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/07/17 تا تاریخ  98/07/28  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14/15 روز يكشنبه مورخ 98/07/28 می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز يكشنبه مورخ 98/07/28  راس ساعت 14/30 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32223401 داخلی 225 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/07/17 مهلت دریافت اسناد: 1398/07/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/07/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/07/28
تاریخ انقضاء: 1398/07/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0