جمعه, 16 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزايده عمومی نوبت اول چاپ دوم نوع فراخوان: مزايده
عنوان: اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس چهارراه شهرباني وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امورقراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

آگهي مزايده عمومی - (نوبت اول) چاپ دوم

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد  بند 6 صورتجلسه مورخ 97/08/29 شوراي اسلامي شهر نسبت به اجاره تلويزيون شهري واقع در چهارراه شهرباني براي مدت 3 سال بر اساس قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد:

 

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پايه كارشناسي براي سال اول(ريال)

مبلغ پایه کارشناسی براي سال دوم با احتساب 15% افزايش (ریال)

مبلغ پايه كارشناسي براي سال سوم با احتساب 15% افزايش(ريال)

سه سال مجموعا(ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

 اجاره تلويزيون شهري واقع در خيابان مدرس ،چهارراه شهرباني

1/000/000/000

1/150/000/000

 

 

 

 

1/322/500/000

 

 

 

 

3/472/500/000

174/000/000

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/05/15 تا تاریخ  98/05/24  همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیر خانه شهرداری نمايند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 98/05/24  می باشد.

بازگشایی پاکات رسیده در روز چهار شنبه مورخ  98/05/30  راس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32223401 داخلی 225 می باشد.

http://www.babolcity.ir

سيد مجتبي حكيم

شهردار بابل  

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/05/15 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/24 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/05/30
تاریخ انقضاء: 1398/05/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0