جمعه, 16 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزایده عمومی چاپ دوم( نوبت دوم) نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش 2 دستگاه خودرو سواري L90 و سمند LX وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

آگهي مزایده عمومی چاپ اول( نوبت دوم )

 

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 6 صورتجلسه مورخ 98/3/18 شورای اسلامی شهر بابل 2 دستگاه خودرو متعلق به خود  را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش برساند :

ردیف

شماره پلاک انتظامی

نوع و سیستم

مدل و رنگ

تعداد محور

نوع سوخت

ظرفیت

شماره موتور

شماره شاسی

قابلیت شماره گذاری

درصد استهلاک

قیمت کارشناسی(ریال)

سپرده(ریال)

1

82-925 ج 34

سواري L90

نقره اي متاليك -1387

دو محور

بنزینی

پنج نفر

K4MA690W005709

NAPLSRALD81028185

دارد

%40

480/000/000 40/000/000

2

82-972 ج 19

سمند LX

سفيد روغني - 1387

دو محور

بنزینی

پنج نفر

12487224900

NAAC91CCX9F178499

دارد

%40

320/000/000 30/000/000

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 98/4/30 تا تاريخ 98/5/8به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب  0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

ضمنا متقاضیان محترم می توانند در تاریخ هاي 98/5/6و 98/5/7 و 98/5/8 از ساعت 11 صبح تا 15  عصر از خودروها به آدرس بابل ، میدان قاضی کتی ، تاسیسات شهرداری بازدید به عمل آورند.

آخرین مهلت تحویل اسناد روز سه شنبه مورخه 98/5/8 تا ساعت 14 می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهارشنبه مورخه 09/05/98  راس ساعت 14 می باشد.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/30 مهلت دریافت اسناد: 1398/05/08
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/05/08 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/05/09
تاریخ انقضاء: 1398/05/08
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0