پنج‌شنبه, 30 آبان 1398
مشخصات عمومی
کد: آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ دوم نوع فراخوان: مزايده
عنوان: اجاره 4 غرفه واقع در ترمينال برون شهري غرب وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

                                   

آگهي مزایده عمومی ( نوبت دوم )چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 15 صورتجلسه مورخه97/11/28 شورای اسلامی شهر بابل بهره برداري از 4 غرفه واقع در ترمينال برون شهري غرب را برابر قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی برای مدت 2 سال (غير حمل و نقلي 1 سال) به اشخاص حقيقي داراي مجوزرسمي فعاليت از اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران و يا اشخاص حقوقي و شركت ها و يا موسسات معتبر حقوقي داراي مجوز رسمي فعاليت از سوي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران به  اجاره واگذار نمايد :

موضوع مزایده

مساحت

(متر مربع)

كاربري

مبلغ پايه كارشناسي مجموع (ريال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مدت

 

 

غرفه شماره 1

50

غير حمل و نقلي(سفره خانه)

 

180/000/000( 1 سال)

9/000/000

1 سال

غرفه شماره 18

30

حمل و نقلي

248/400/000( 2 سال)

12/420/000

2 سال

غرفه شماره 25

30

حمل و نقلي

248/400/000( 2 سال)

12/420/000

2 سال

غرفه شماره 26

30

حمل و نقلي

288/000/000( 2 سال)

14/400/000

2 سال

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار چاپ دوم این آگهی از تاريخ 8/4/2 تا تاریخ 98/4/11به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از بازدید از محل و بررسی دقیق ، پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخه 98/4/11می باشد.

تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز چهار شنبه مورخه 98/4/12 راس ساعت 13 می باشد.

متقاضیان از تاریخ چاپ دوم اين آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید به عمل آورند.

سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

هزينه چاپ و نشر آگهي با برنده مزايده مي باشد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطلاعات 32221423 یا 32223401 داخلی 228 می باشد.

سيد مجتبي حكيم- شهردار بابل

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/04/02 مهلت دریافت اسناد: 1398/04/11
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/04/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/04/12
تاریخ انقضاء: 1398/04/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.1.0.0
V5.1.0.0